Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εγγραφή Νέου Μέλους

Για να εγγραφείτε στον ΣΑ/ΣΜΥΝ μπορείτε να συμπληρώσετε την σχετική ηλεκτρονική φόρμα/αίτηση  (κλικ εδώ)
και να προβείτε στην καταβολή των εξόδων εγγραφής-συνδρομές.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις συνδρομές και τον τρόπο καταβολής κάντε κλικ εδώ ή επισκεφθείτε από το κεντρικό μενού την σχετική σελίδα.

Δείτε παρακάτω τους όρους και προϋποθέσεις για να εγγραφείτε στον σύνδεσμό μας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μέλη μας (δικαιώματα και υποχρεώσεις) δείτε στα αντίστοιχα άρθρα του καταστατικού μας (ΑΡΘΡΑ 4,5 και 6)
Για να μεταφερθείτε στη σελίδα του Καταστατικού μας  κάντε κλικ εδώ

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Τακτικά μέλη: Τακτικά μέλη του Συνδέσμου δύνανται να είναι μαθητές και απόφοιτοι/ες των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών του Π.Ν. και όσα στελέχη του Π.Ν. έχουν ή είχαν την ιδιότητα του μόνιμου υπαξιωματικού, ανεξαρτήτως προελεύσεως, καθώς και οι μη μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), και σε περίπτωση θανάτου, ο εκάστοτε δικαιούχος της συντάξεως και του μερίσματός τους (ορφανικές οικογένειες).
 2. Επίτιμα μέλη: Επίτιμα μέλη του ΣΑ/ΣΜΥΝ είναι τα παλαιά ιδρυτικά μελή των δύο συγχωνευθέντων συλλόγων οι διατελέσαντες Πρόεδροι αυτών και μπορούν εφόσον το επιθυμούν να διατηρούν και την ιδιότητα του τακτικού μέλους. Επίσης ως Επίτιμα Μέλη μπορούν να ανακηρύσσονται, μετά από εισήγηση-πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) μόνο άτομα που διακρίνονται για το ήθος τους και προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες, προς τον Σύνδεσμο, την Σ.Μ.Υ.Ν., το Π.Ν. και το κοινωνικό σύνολο, γενικότερα.
 1. Έκτακτα Μέλη: Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Π.Ν. και οι φίλοι του Συνδέσμου μετά από έγγραφη αίτησή τους ότι αποδέχονται το παρόν καταστατικό και θέλουν να βοηθήσουν στην προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου, χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Εγγραφές μελών

α. Τακτικά Μέλη : Η εγγραφή ως τακτικού μέλους του Συνδέσμου γίνεται με αίτηση στο Δ.Σ. και καταβολή της προβλεπόμενης εφ’ άπαξ εισφοράς. Το Δ.Σ. αποφασίζει εντός μηνός για την εγγραφή, ενημερώνοντας το εγγραφέν μέλος. Παρερχομένου του μηνός χωρίς ενημέρωση, θεωρείται αποδεκτή η αίτηση.
– Εάν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής με αντίστοιχη αιτιολογημένη ενημέρωση εντός μηνός του αιτούντος, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην επόμενη πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία κατά προτεραιότητα των εργασιών της. Η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση γίνεται με αίτηση του υποψηφίου μέλους που παραδίδεται στον σύγκλησης της Γεν. Συνέλευσης Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. προ 30 ημερολογιακών ημερών από την προσδιορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
– Δεν εγκρίνεται η εγγραφή ως μέλους του Συλλόγου, σε όποιον έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων με τελεσίδικη δικαστική απόφαση και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
-Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν την υποχρέωση εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, τα ποσά που καθορίζονται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Τηρούν δε το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ., μετέχουν ενεργά στις επιδιώξεις του Συνδέσμου για την εκπλήρωση των σκοπών του και εκπληρώνουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αναγκαία προϋπόθεση για την βιωσιμότητα του Συνδέσμου. Τα με ειδικές ανάγκες μέλη των ορφανικών οικογενειών απαλλάσσονται των ανωτέρω οικονομικών υποχρεώσεων.

β. Επίτιμα Μέλη: Απαλλάσσονται κάθε οικονομικής υποχρέωσης, εκτός αν επιθυμούν να διατηρούν και την ιδιότητα του τακτικού μέλους.

γ.  Έκτακτα Μέλη: Η εγγραφή ως έκτακτο μέλος του Συνδέσμου γίνεται με αίτησή του στο Δ.Σ. Τα έκτακτα μέλη καταβάλλουν την υποχρέωση εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, αντίστοιχης των Τακτικών Μελών.

ΑΡΘΡΟ 5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και να εκπληρώνουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο,

 1. Τα τακτικά Μέλη:

α. Πρέπει να μετέχουν των συγκεντρώσεων και των εκδηλώσεων του Συνδέσμου και να απολαμβάνουν των ωφελημάτων από την δράση αυτού.

β. Έχουν το Δικαίωμα Εκλέγειν για το Δ.Σ. και του εκλέγεσθαι στο Δ.Σ. μόνο τα εν αποστρατεία μέλη, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει προς το Σύνδεσμο πριν από την υποβολή υποψηφιότητας τους.

γ. Πρέπει να μετέχουν των συνεδριάσεων της Γ.Σ.

δ. Μπορούν να ζητούν την συμπαράσταση του Συνδέσμου για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος του σχετικού με τους σκοπούς αυτού.

 1. Τα Έκτακτα Μέλη:

α.  Έχουν τις παραπάνω υποχρεώσεις και δικαιώματα πλην του δικαιώματος του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι στο Δ.Σ..

β. Δύναται να παρευρίσκονται στην Γ.Σ. χωρίς να μετέχουν στις αποφάσεις αυτής.

 1. Τὰ μέλη έχουν δικαίωμα ν’ αποχωρούν απ’ το Σωματείο αποτεδήποτε. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει

ΑΡΘΡΟ 6

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

 1. Λόγοι διαγραφής μέλους είναι:

α. Οι Ενέργειες ή παραλείψεις που συνιστούν παράβαση του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του Συνδέσμου ή βλαπτική των συμφερόντων και σκοπών αυτού.

β. Η καταδίκη σε κάθειρξη και η καταδίκη σε ποινή φυλακίσεως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία.

γ. Η παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους που θα διατυπώνεται έγγραφα προς το Δ.Σ. όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του παρόντος.

δ. Η αδικαιολόγητα καθυστέρηση, της προς τον Σύνδεσμο ετήσιας συνδρομής και αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση.

 1. Διαδικασία διαγραφής.

α. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη καταγράφεται στα πρακτικά του Δ.Σ., το οποίο οφείλει να αναφέρει το γεγονός της διαγραφής στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ.

β. Η απόφαση περί διαγραφής μέλους γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος το οποίο μπορεί να προσφύγει ενώπιον της επομένης τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., η οποία εξετάζει εκ νέου την υπόθεση και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών για την διαγραφή του ή όχι εκ του Συνδέσμου.

γ. Κατά της αποφάσεως της Γ.Σ. περί διαγραφής μέλους εκ του Συνδέσμου ή της διοικήσεως αυτού για πειθαρχικούς λόγους δύναται να ασκηθεί υπό του θιγομένου προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 85 του ΑΚ

 1. Επανεγγραφή μέλους. Το Δ.Σ. δύναται να εγκρίνει την επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε για καθυστέρηση συνδρομών υπό τον όρο αυτό το μέλος να καταβάλλει το σύνολο των υποχρεώσεων του, με διευκόλυνση της αποπληρωμής των συνδρομών προς το μέχρι της επανεγγραφής διάστημα.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

 1. Ο Σύνδεσμος διατηρεί τουλάχιστον τα παρακάτω βιβλία.

α.   Μητρώο Μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών (Τακτικών, Εκτάκτων, Επίτιμων, Ιδρυτικών) που αφορούν το σωματείο.
β.   Μητρώο τακτικών και εκτάκτων Μελών.
γ.   Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
δ.   Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
ε.   Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών.
στ. Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.
ζ.   Πρωτόκολλο εισερχόμενης- εξερχομένης αλληλογραφίας.
η.   Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας

 1. Όλα τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

 
ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

 1. Ο «ΣΑ/ΣΜΥΝ» έχει τα ακόλουθα Διοικητικά Όργανα:

α.  Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).
β.  Τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
γ.  Την Εξελεγκτική Επιτροπή

Εκπροσώπηση του Σωματείου
α.  Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται σε κάθε έννομη σχέση του στα Δικαστήρια, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς και γενικά σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται, ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο.
γ. Υποθέσεις που χρειάζονται την αυτοπρόσωπη παράσταση του Προέδρου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. να ανατίθενται σε δικηγόρο.
δ. για  συναλλαγές του Συλλόγου με Τράπεζες οι οποίες αφορούν καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, τον Σύνδεσμο εκπροσωπεί ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

 1. Σύνθεση: Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές (7μελές) Δ.Σ. που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία από την Γ.Σ., η οποία συγκαλείται στο τελευταίο τρίμηνο πριν την λήξη της θητείας του τρέχοντος Δ.Σ.
 2. Συγκρότηση σε σώμα:

α. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός δέκα (10) ημερών από της εκλογής του μετά από πρόσκληση του πρώτου πλειοψηφίσαντος συμβούλου.
β. Το Δ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Υπεύθυνο Δημοσίων σχέσεων.

 1. Θητεία:

α. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για τρία έτη και είναι επανεκλέξιμα χωρίς περιορισμούς.
β. Λήνοντος της θητείας του τρέχοντος Δ.Σ. σε έκτακτες ανάγκες παρατείνεται η θητεία και με πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ.

 1. Έκπτωση: Εκπίπτει από την ιδιότητα του ως μέλος του Δ.Σ..

α. Ο αδικαιολόγητα απουσιάζων από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη συνεχείς.
β. Αυτός ο οποίος καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του, προςτον Σύνδεσμο.

 1. Παραίτηση: Κάθε μέλος του Δ.Σ. δύναται να παραιτηθεί οποτεδήποτε από την ιδιότητα του αυτή με απλή έγγραφη δήλωση του προς το Δ.Σ. του Συλλόγου.
 2.  Πλήρωση κενών θέσεων. Κενές θέσεις στη σύνθεση του Δ.Σ. συμπληρώνονται από τα εκλεγέντα επιλαχόντα μέλη αυτού. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντα και ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. είναι μικρότερες των πέντε (5) ο δε χρόνος των εκλογών προς ανάδειξη νέου Δ.Σ. είναι πλέον του έτους τότε συγκαλείται η Γ.Σ. για την εκλογή απαιτούμενων συμπληρωματικών μελών. Η θητεία των κατ΄ αυτό τον τρόπο εκλεγόμενων μελών του Δ.Σ. λήγει μαζί με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ΔΣ.
 3. Συνεδριάσεις :Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε όσες φορές θα κρίνεται τούτο αναγκαίο από τον πρόεδρο ή αν το ζητήσουν εγγράφως από τον πρόεδρο τρία (3) τουλάχιστον μέλη αυτού που θα αναγράφουν απαραίτητα να θέματα που επιθυμούν να συζητήσουν.
 4. Πρόσκληση: Το Δ.Σ. συνέρχεται μετά από πρόσκληση του προέδρου. Σε περίπτωση της υπό τριών τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. αιτούμενης εκτάκτου συνεδριάσεις αυτού αν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει τούτο εντός δέκα (10) ημερών, μπορούν να πράξουν αυτό οι αιτούντες με έγγραφη πρόσκληση τους που θα περιέχει απαραίτητα θέματα της ημερησίας διατάξεις και θα αποστέλλεται σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
 5. Ημερήσια Διάταξη: Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως των μεν τακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των υπό του προέδρου συγκαλουμένων εκτάκτων καθορίζει ο πρόεδρος των δε υπολοίπων εκτάκτων συνεδριάσεων αυτού οι ζητούντες την σύγκληση τους, κατά τις τακτικές συνεδριάσεις είναι επιτρεπτή η λήψη αποφάσεων και επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διατάξεως με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.
 6. Απαρτία: Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται πάνε (5) τουλάχιστον από της μέλη του, οι ΕΕ αποφάσεις αυτού λαμβάνονται και απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.
 7. Διαδικασία συνεδριάσεως: Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών, δίνει το λόγο στους αιτούντες και αφαιρεί αυτόν από τους παρεκτρεπόμενους θέτει δε τα θέματα σε ψηφοφορία.
 8. Αρμοδιότητες και ευθύνη: Το Δ.Σ. Διαχειρίζεται και διευθύνει όλες γενικά τις υποθέσεις του Συλλόγους και λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο για την λειτουργικότητα του συνδέσμου. Επιπλέον συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό και δίνει λόγο των πεπραγμένων του ενώπιον της Γ.Σ. Δεν αποφασίζει  για θέματα που έχει αρμοδιότητα η Γ.Σ. του Συνδέσμου. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα έναντι του Συνδέσμου για τις από δόλου ζημίες του Συνδέσμου.
 9. Πρακτικά: τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. επιμελείται ο Γενικός Γραμματέας αυτού και υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ

 Πρόεδρος

α. Αρμοδιότητες:

(1) Ο Πρόεδρος εκτός από τις αρμοδιότητες που του δίνει το Καταστατικό, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του Συνδέσμου, υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα πρακτικά συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών και εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε Αρχής, κάθε Δικαστηρίου και σε όλες τις μετά των τρίτων σχέσεις αυτού.

(2) Ο Πρόεδρος όταν δεν είναι δυνατή η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. για λήψη αποφάσεως σε θέματα εξαιρετικώς επείγοντα, ενημερώνει αποδεδειγμένα τα μέλη του Δ.Σ. και ενεργεί μετά την έγκριση τουλάχιστον πέντε (5) μελών του Δ.Σ..

Στο αμέσως επόμενο Δ.Σ. φέρει το θέμα προς τυπική οριστική έγκριση από τα μέλη του Δ.Σ.

β. Αναπλήρωση: Τον Πρόεδρο απάντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση Απουσιάζοντος και του Αντιπροέδρου, το Δ.Σ. ορίζει ένα εκ των μελών του Δ.Σ. ως προεδρεύοντα του Δ.Σ..

Γενικός Γραμματέας

α. Αρμοδιότητες. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της τηρήσεως των πρακτικών του Δ.Σ. του μητρώου μελών και των άλλων βιβλίων, της φυλάξεως του αρχείου, της σφραγίδας του Συλλόγου και υπογράφει τα τρεχούσης φύσεως εξερχόμενα έγγραφα.

β. Αναπλήρωση: τον Γενικό Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Ειδικός Γραμματέας και συνυπογράφει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

Ταμίας

α.  Αρμοδιότητες. Ο Ταμίας διαχειρίζεται με προσωπική του ευθύνη το Ταμείο του Συνδέσμου, φροντίζει για την κατάθεση των χρημάτων του Ταμείου, εφ’ όσον τα εις χείρας του μετρητά υπερβαίνουν τα 200 ευρώ, καταθέτοντας τα επιπλέον σε Τράπεζα, δυνάμενος να αναλάβει αυτό μόνο κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ..

β.  Με έγκριση του Δ.Σ. δύναται το βιβλιάριο / λογαριασμός καταθέσεως να εκδοθεί στο όνομα του Προέδρου και του Ταμία.

γ. Έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως της περιουσίας του Συλλόγου καθοριζομένης από την ετήσια πραγματική απογραφή.

δ. Οι εισπράξεις ενεργούνται από τον Ταμία ή τον Αναπληρωτή Ταμία με έγγραφη εντολή αυτού που θα συνυπογράψει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ε. Οι πληρωμές ενεργούνται υπό του Ταμία με βάση επίσημες αποδείξεις και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

στ. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια του χρημάτων ή πληρωμή χωρίς απόδειξη. Παρά του Ταμείου τηρείται βιβλία εισπράξεων και πληρωμών που θα φανερώνει κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του Συνδέσμου με κάθε λεπτομέρεια.

ζ. Ο Ταμίας φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε τριμήνου υποβάλλει προς το Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγουμένου τριμήνου, στο τέλος δε του έτους τον απολογισμό της διαχειρίσεως.

η. Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με τα πιο πάνω και δεν εκτελεί τα δια του παρόντος οριζόμενα, κηρύσσεται έκπτωτος και με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 11

Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

 1. Σύνθεση Γ.Σ. : Απαρτίζεται από τα Τακτικά μέλη του Συνδέσμου που παρίστανται αυτοπροσώπως. Για την συμμετοχή στην Γ.Σ. απαιτείται το Τακτικό μέλος να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς τον Σύνδεσμο, όπως προβλέπεται από το καταστατικό. Πληρωμές καθυστερημένων εισφορών είναι δυνατόν να γίνουν και κατά την ημέρα της Γ.Σ.
 2. Αρμοδιότητες: Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου που αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα μετά από εισήγηση του Δ.Σ.

α. Την έγκριση της Ετήσιας εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

β. Την έγκριση της ετήσιας εκθέσεως πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Δ.Σ..

γ. Την απαλλαγή του Δ.Σ. και των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη.

δ. Τον ορισμό έκτακτης Γ.Σ. για τυχόν τροποποίηση άρθρου ή άρθρων του παρόντος καταστατικού, την διάλυση του Συνδέσμου ή την συγχώνευση του με άλλα ή άλλους ομοειδείς συλλόγους.

 1. Συνεδριάσεις: Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μεν εντός των μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου κάθε έτους. Έκτακτα δε όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο το Δ.Σ. ή θα το ζητήσουν τριάντα (30) τουλάχιστον τακτικά μέλη του Συλλόγου ταμειακώς τακτοποιημένα με έγγραφη αίτηση τους προς το Δ.Σ., στην οποία αναγράφονται τα θέματα που θέλουν συζητηθούν. Ο Πρόεδρος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να καλέσει την συνέλευση εντός (20) το πολύ ημερών από της υποβολής αιτήσεως.
 2. Πρόσκληση. Η Γ.Σ. συνέρχεται με έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ. που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα που θα γνωστοποιείται ανάλογα με τα οικονομικά του Συνδέσμου.

α. Με δημοσίευση στα διαθέσιμα έντυπα του Συνδέσμου εφόσον υπάρχει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

β. Με τοιχοκόλληση της προσκλήσεως σε εμφανές σημείο του γραφείου του Συνδέσμου και με ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα του συλλόγου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα και θα περιέχει απαραίτητα τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της συνεδριάσεως.

γ. Στην περίπτωση της έκτακτης Γ.Σ. η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται όπως παραπάνω τουλάχιστον επτά (7) ημέρες νωρίτερα. Αν το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει την Γ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση των μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, είναι δυνατόν να γίνει αυτή από τον Πρόεδρο και τριάντα (30) τουλάχιστον μέλη του Συνδέσμου τηρουμένων απαραιτήτως κατά τα λοιπά της πιοπάνω οριζόμενης διαδικασίας .

δ. Στην περίπτωση της υπό τριάντα (30) τουλάχιστον μελών αιτουμένης έκτακτης σύγκλησης, όπως στην προηγούμενη παράγραφο ορίζεται σύγκληση της Γ.Σ., αν το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει αυτήν εντός είκοσι (20) ημερών, είναι δυνατόν να πράξουν τούτο οι αιτούντες με έγγραφη προς τα μέλη πρόσκληση τους, τηρούντες απαραίτητα κατά τα λοιπά τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο.

 1. Ημερήσια Διάταξη: Η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. καταρτίζεται υπό του Δ.Σ. Στην περίπτωση που συγκαλείται αυτή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., καταρτίζεται από αυτόν, όταν δε συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. υπό τριάντα (30) τουλάχιστον μελών, η ημερήσια διάταξη δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει θέματα άλλα πλην αυτών που αναφέρονται στο έγγραφο που είχαν στείλει στο Δ.Σ. οι αιτούντες. Η Γ.Σ. δεν δύναται να αποφασίζει επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.
 2. Απαρτία: Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία εφ΄ όσον τα παριστάμενα τακτικά μέλη αυτής είναι περισσότερα από τα απόντα τακτικά ταμειακώς εντάξει μέλη που διαμένουν στην Αττική ή πενήντα (50) τακτικά ταμειακώς εντάξει μέλη, άλλως η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου εις τον αυτόν τόπο και κατά την αυτήν ώρα της αντίστοιχης ημέρας της επόμενης εβδομάδας, χωρίς νέα προς τούτο πρόκληση με ίδια απολύτως θέματα, οπότε θεωρείται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3) ή 30 τουλάχιστον των γραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών που διαμένουν στην Αττική.
 3. Εκλογή Προεδρείου της ΓΣ καθήκοντα Πρόεδρου, εκλογή εφόρων. Στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν από κάθε άλλο έργο αυτής η Γ.Σ. εκλέγει το Προεδρείο της αποτελούμενο από τρία μέλη, τον Πρόεδρο και δύο εφόρους εκλεγομένων δια ανατάσεως της χειρός. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών της Γ.Σ. διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Οι έφοροι εποπτεύουν τις ψηφοφορίες με την διαλογή των ψήφων, την καταγραφή των αποτελεσμάτων και ένας από αυτούς τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ.. Τα μέλη του Προεδρείου της ΓΣ εκλέγονται εκ των παρευρισκομένων τακτικών μελών, εξαιρουμένων των μελών του Δ.Σ., καθώς και των μελών που έχουν θέσει υποψηφιότητα για το Δ.Σ.
 4. Ψηφοφορίες. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που αναφέρονται σε θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία «επί ποινή ακυρότητας». Κάθε άλλη απόφαση λαμβάνεται είτε με ονομαστική κλήση, είτε με ανάταση της χειρός, όχι όμως διαβοής.
 5. Πλειοψηφίες; Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται από την πλειοψηφία των μελών πενήντα τοις εκατό συν ένα (50%+1) μέλη και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις περί απαρτίας της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Σε ισοψηφία του θέματος επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, αποσύρεται το θέμα.
 6. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει περί της τροποποιήσεως του Καταστατικού και της διαλύσεως του σωματείου. Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
 7. Αποτελέσματα αποφάσεων. Αποφάσεις της Γ.Σ. που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού είναι άκυρες και ανίσχυρες. Οι έγκυρες λαμβανόμενες αποφάσεις της Γ.Σ. δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου απόντα ή διαφωνούντα.
 8. Πρακτικά: Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου αυτής.
 9. Δικαίωμα λόγου: Δικαίωμα λόγου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή εκ των μελών του Συνδέσμου Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) που εκλέγεται από την Γ.Σ.
 2. Η Ε.Ε., της οποίας προεδρεύει αυτός που έλαβε κατά τις αρχαιρεσίες περισσότερες ψήφους, δικαιούται να λαμβάνει οποτεδήποτε γνώση της διαχειρίσεως του Δ.Σ. και τηςπεριουσιακής καταστάσεως του Συνδέσμου, υποχρεούται δε να υποβάλλει στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, έκθεση περί της οικονομικής διαχειρίσεως του Δ.Σ.
 3. Μέλη του Δ.Σ. και συγγενείς πρώτου βαθμού μελών Δ.Σ. δεν μπορούν να εκλεγούν σαν ελεγκτές.

 ΑΡΘΡΟ 13

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι». Όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει την τελευταία τριετία τα παλαιά μέλη των συγχωνευθέντων συλλόγων. Εξ’ αυτών οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. πρέπει να καταβάλουν υπέρ του Ταμείου του Συλλόγου 10 ευρώ.
 2. Διαδικασία εκλογής: Σαν τρόπος εκλογής ορίζεται το ενιαίο ψηφοδέλτιο και κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίζει το πολύ μέχρι πέντε υποψηφίους για το Δ.Σ. και μέχρι δύο υποψηφίους για την εξελεγκτική επιτροπή με την χρήση σταυρών προτίμησης. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλουν εγγράφως αιτήσεις προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου τριάντα (30) ημέρες προ της πραγματοποιήσεως των εκλογών. Ο Γενικός Γραμματέας όταν παρέλθει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Επί του ψηφοδελτίου αναγράφονται τα ονόματα των μετεχόντων υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Ο αριθμός των υποψηφίων είναι απεριόριστος τόσο για το Δ.Σ., όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση δε, που δεν υποβληθούν κατά τα πιο πάνω αιτήσεις υποψηφίων ή ο αριθμός τους είναι μικρότερος του απαιτούμενου για την συμπλήρωση του Δ.Σ. και της Ε.Ε. είναι δυνατόν να υποβληθούν υποψηφιότητες και κατά την ημέρα συνεδριάσεως της Γ.Σ. συμπληρουμένων των ονομάτων των υποψηφίων κάτω από τα ονόματα που είναι στο έντυπο ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία διενεργείται δια της τοποθετήσεως του ψηφοδελτίου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα ρίχνουν οι ψηφίζοντες στην ψηφοδόχο υπό την εποπτεία του Προεδρείου της Γ.Σ. που θα ενεργεί σαν Εφορευτική Επιτροπή και η οποία μετά το τέλος της ψηφοφορίας προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, τηρούσα προς τούτο πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες τόσο για Δ.Σ. όσο και για την ΕΕ καθορίζουσα συγχρόνως και την σειρά των επιλαχόντων, συντάσσει δε το σχετικό πρὸς τούτο πρακτικό το οποίο υπογραφόμενο από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίνεται σε αυτόν που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
 3. Επιτυχόντες Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, στην περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση υπό της Εφορευτικής Επιτροπής. Από τους επιτυχόντες θεωρούνται εκλεγέντες στην τακτικά μέλη για το Δ.Σ. οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας και αναπληρωματικά μέλη ανακηρύσσουν τα τρία επόμενα μέλη εφ’ όσον όμως έλαβαν (2) σταυρούς τουλάχιστον. Εξελεγκτική Επιτροπή οι τρεις πρώτοι, κατά σειρά επιτυχίας και αναπληρωματικά μέλη ανακηρύσσονται τα δύο επόμενα μέλη.
 4. Τα Έκτακτα μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δύναται όμως να παρευρίσκονται στην Γ.Σ.
 5. Τα ιδρυτικά μέλη ἐφ’ όσον εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις θεωρούνται τακτικά και έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 6. Από την ημέρα που το Δ.Σ. προκηρύσσει αρχαιρεσίες για εκλογή του νέου Δ.Σ., οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και 20 ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών.

 ΑΡΘΡΟ 14

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 1. Τακτικοί. Τακτικοί πόροι του Συνδέσμου είναι η εφ’ άπαξ εισφορά εγγραφής των μελών δέκα (10) ευρώ και η υποχρεωτική ετήσια συνδρομή (είκοσι) 20 ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά είναι αδυνατόν να μεταβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ.
 2. Έκτακτοι: έκτακτοι πόροι του Συλλόγου είναι οι προς αυτόν έκτακτες εισφορές των μελών και φίλων, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. (οι οποίες όμως δεν είναι υποχρεωτικές για τα μέλη), οι κληρονομιές, οι δωρεές, οι τόκοι των κεφαλαίων και γενικά κάθε άλλο νόμιμα έσοδο.

ΑΡΘΡΟ 15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε οικονομικό έτος και υποβάλλονται στην αμέσως επόμενη Τακτική Γ.Σ. του Σωματείου για έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Το Σωματείο Σύνδεσμος μπορεί να διαλυθεί αν είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή αν συνάγεται ότι έχει εγκαταλειφθεί ο σκοπός του Συνδέσμου ή επιδιώκεται σκοπός διαφορετικός από αυτόν που ορίζει το καταστατικό ή αν συντρέχει άλλος λόγος από τους οριζόμενους στις σχετικές διατάξεις του ΑΚ και του Νόμου. Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. Αν είναι αδύνατο να επιτευχθεί η απαρτία και η πλειοψηφία που απαιτείται το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου κατόπιν αιτήσεως του Δ.Σ. ή του ενός πέμπτου(1/5) των μελών του σωματείου.
 2. Το παρόν καταστατικό δεν δύναται να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση μιας πενταετίας.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 1. Εφόσον αποφασιστεί η διάλυση του Συνδέσμου αυτός τίθεται υπό εκκαθάριση ως εξής:

α. Η ίδια Γ.Σ., που αποφάσισε τη διάλυση, ορίζει από τα τακτικά μέλη τους δύο εκκαθαριστές.

β. Η καθαρή περιουσία του Συνδέσμου μετά την εκκαθάριση θα περιέρχεται εξ ολοκλήρου στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.).

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 Κάθε μέλος του Συνδέσμου μπορεί να προσέλθει ελεύθερα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. να εκθέτει προς αυτό τις απόψεις του επί θεμάτων που αφορούν το Σύνδεσμο και την εκπλήρωση των σκοπών αυτού.

ΑΡΘΡΟ 19

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Το Καταστατικό αυτό θα ισχύει και θα παράγει τα αποτελέσματα, που αναφέρονται στις διατάξεις του, από την ημέρα που θα τελεσιδικήσει η εγκριτική απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου και γίνει η εγγραφή του Συνδέσμου στα ειδικά βιβλία Σωματείων του αρμοδίου Δικαστηρίου.
 2. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που θα αναδειχθεί μετά την έγκριση του παρόντος έχει υποχρέωση όπως το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από του χρόνου εγγραφής του Συνδέσμου στα Βιβλία Σωματείων του αρμοδίου Δικαστηρίου, να συγκαλέσει Τακτική Γενική Συνέλευση με μόνο θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη του πρώτου αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου.
 3. Οι εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. θα γίνουν εντός τριών μηνών από της εγγραφής του Σωματείου στο βιβλίο Σωματείων του αρμόδιου Δικαστηρίου.
 4. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός τριών μηνών από της εκλογής του νέου Δ.Σ.
 5. Το πρώτο οικονομικό έτος του Σωματείου έρχεται από της εγκρίσεως του παρόντος και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

ΑΡΘΡΟ 20

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι διατάξεις του καταστατικού αυτού συμπληρώνονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού κώδικα καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη, με την οποία ρυθμίζονται ήδη ή θα ρυθμίζονται στο μέλλον τα σχετικά με τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία. Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Σωματείου βάσει των παραπάνω διατάξεων.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι (20) άρθρα, εγκρίνεται από τα ιδρυτικά μέλη του νέου Σωματείου που είναι και μέλη των συγχωνευμένων σωματείων, όπως έχει αποφασισθεί από την πλειοψηφία των μελών της κοινής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε την 24.10.2018 για το σκοπό αυτό, και θα ισχύσει, από την έγκριση του από το αρμόδιο Δικαστήριο και υπογράφεται ως εξής:

Αθήνα, 25/11/2019

 Τ.Σ.Υ